Referat af generalforsamlingen 25. januar 2017

Onsdag den 25. januar 2017 blev klubbens ordinære generalforsamling afholdt med 13 fremmødte. Hermed et kort referat:

Velkomst ved Formand Torben K. Fihl

1. Valg af dirigent
Heine Pirupshvarre, der godkendte at der var indkaldt til generalforsamling på lovligvis gennem mail, facebook og opslag i hallen

2. Valg af referent
Vibeke K. Jacobsen

3. Valg af stemmetæller
Tager vi stilling til hvis det bliver aktuelt.

4. Formandens beretning
Ingen kommentar til Torbens beretning.

5. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
Spørgsmål til regnskab:
– 319 medlemmer derfor øget kontingent.
– Ekstra ordinær indtægt kommer fra fonde: 10000 fra Nordea fonden 5000 fra Dansk Handicapidræt og 5000 fra Vest forsyningen.
– Øget halleje skyldes gamle regninger der lå i eboks. Det er der kommet styr på så den falder til næste år.
– Administrations udgifterne falder ca. 20000 til næste år, da administrationen overtages af bestyrelsen med ekstern frivillig hjælp.
– Tilgodehavende 2000 sponseret med ikke modtaget det er der fulgt op på
– Diverse tilgodehavende 10000 der er søgt en pulje ved elitesport der undersøges hvordan de kommer.

6.Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før)
Ingen indkomne forslag

7. Fastsættelse af næste års kontingent
60+ badminton om formiddagen ændrer lidt i sæsonstart og slut så de følger motionisterne der spiller om aftenen. (sæsonstart ca. 14-8 og sæsonslut 31-3) sommerbadminton start 1-4 til ca. 15-6.
Kontingenter for sæsonen for pensionister og +60 ved 1 gang om ugen 450 kr. 2 gange om ugen 700 kr. og 3 gange om ugen 900 kr. for sæson (14-8 til 31-3)
Sommerbadminton for pensionister og +60 er 200 kr.

8. Valg til bestyrelsen
På valg er: Jan Agerbo (modtager genvalg): Genvalgt uden kampvalg

9. Valg til hal bestyrelsen – 2 medlemmer og 1 suppleant
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Karsten Staudt Kvistgaard var på valg i 2016 og sidder derfor 1 år mere.
John Hammer er på valg i år og modtager genvalg.
Der blev genvalg til John Hammer og Torben K. Fihl blev suppleant

10. Valg til revisor
Steffen Barsted ønsker at stoppe.
Frode Dale har sagt ja til at løfte opgaven. Han blev valgt med klapsalve.

11. Eventuelt
Hvad er hallens bestyrelse egentligt: Hallen er en selvejende institution, bestyrelsen skal bare få hallen til at løbe rundt så de har råd til at vedlige hallen. I bestyrelsen sidder der også repræsentanter fra kommunen. Badmintonklubben lejer sig så ind og afregner pr. time vi bruger den. Prisen er den samme i alle hallerne.

Gulvet er ny lakeret og allerede ved at skalle af. Poul ved der er reklameret over det og at Mogens fra Hallen er obs på det. Der er aftalt at når sæsonen slutter vil det bliver repareret.

Ungdomsholdene er godt fyldte og der arbejdes på om der kan laves ekstra hold og eller tjekkes op på at det er de rigtige spillere der er på de rigtige hold. Bestyrelsen arbejder videre med sammen med USU.

Der blev spurgt ind til forventningerne til forældrene til fredagsfræs: Der er mange forældre der rigtig gerne vil hjælpe og det er super hvis man har tid til at melde ind med en kage og eller hjælp i kantinen med at sælge sodavand, servere kage og eller hygge med de unge mennesker.

Der blev nævnt at de der holdtrøjer er en god ide og hvis det var kunne det godt laves om engang så det er noget man selv betaler, hvilket de gør til mange andre sport alligevel.

Det er blevet meget brugt med bare at leje en bane for en enkelt time. Banerne kan lejes af alle både medlemmer og ikke medlemmer. Dette gøres over hjemmesiden, hvor man kan se hvornår banen er ledig. Og så bestilles og betales den med det samme. Prisen er 100 kr. pr. bane.

Tak for flot fremmøde, dejlig spørgelyst.
På bestyrelsens vegne
Vibeke K. Jacobsen