HBKs love

§ 1

Klubbens navn er Holstebro Badminton Klub (HBK) med hjemsted i Holstebro.

Formålet er at fremme interessen for kendskabet for badminton ved tilrettelæggelse af træning og afholdelse af klubmesterskaber og stævner etc. Derudover er det klubbens formål, at inddrage medlemmerne i et forpligtende fællesskab, herunder deltage i organisatorisk arbejde til styrkelsen i af et klubliv og medvirke til, at skaffe medlemmerne et netværk og kendskab til demokratiets spilleregler i bestyrelsesarbejde m.v.

§ 2

Klubben er medlem af Holstebro Idræts Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Desuden er den gennem kredsen DBF Midtjylland tilsluttet Dansk Badminton Forbund og Dansk Idræts Forbund samt The International Badminton Federation. Medlemmerne er underkastet Dansk Idræts Forbunds amatørregler.

§ 3

Som medlemmer optages alle, der vil dyrke badminton og som vil rette sig efter klubbens love. Ingen kan optages, dersom vedkommende er udelukket på grund af gæld til klubber under Holstebro Idræts Forbund, Dansk Idrætsforbund og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger før forholdet er bragt i orden. Æresmedlemmer kan udnævnes efter beslutning af bestyrelsen.

§ 4

Bestyrelsen kan selv og skal op opfordring af mindst ¼ af medlemmerne udelukke et medlem, når der er en særlig grund dertil. Den pågældende kan fordre sagen forelagt den førstkommende generalforsamling, der derefter skriftlig afgør sagen.

§ 5

Kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling for den efterfølgende sæson. Kontingentet omfatter medlemskontingent og baneleje. Kontingentet betales forud for hele sæsonen. Såfremt særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsens give tilladelse til, at et medlem betaler sit kontingent i to eller flere rater i løbet af sæsonen.

§ 6

Generalforsamlingen afholdes én gang årligt (fortrinsvis i januar måned og aldrig senere end 10. februar) og bekendtgøres senest 10 dage før ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved annoncering i et af byens blade.
Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning
4. Eventuelle forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

§ 7

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødes antal. Ændringer i love kræver ¾ af afgivne stemmer for forslaget. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der er fyldt 15 år samt forældre eller værge der har børn under 15 år, hvor barnet betaler kontingent til foreningen. Dog kun 1 stemme pr. betalt kontingent. Stemmerat kan kun afgive ved personligt fremmøde.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen. Når denne finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes, når der foreligger skriftlig opfordring fra mindst ¼ af klubbens medlemmer. Indvarsles som § 6.

§ 9

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage nødvendig kassekredit til klubbens almindelige drift. Klubben tegnes af klubbens formand eller klubbens kasserer, idet dog optagelse af lån, pantsætning og anden gældsstiftelse samt afholdelse af ekstraordinært store udgifter kræver den samlede bestyrelses tiltrædelse.

§ 10

Den årlige generalforsamling vælger medlemmer til at indtræde i Holstebro Badmintonhals bestyrelse. HBK vælger 2 medlemmer til hallens bestyrelse og disse vælges for en toårig periode således: Et medlem vælges i lige årstal og et medlem vælges i ulige årstal. Desuden vælges hvert år en suppleant for de af HBK valgte medlemmer til Holstebro Badmintonhals bestyrelse. Suppleanten vælges for et år af gangen.

§ 11

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Den/de valgte revisorer gennemgår og påtegner kasserens regnskab inden generalforsamlingen.

§ 12

HBK påtager sig ikke ansvaret for at en bane eller en hal ikke kan benyttes i kortere eller længere tid, som følge af brand, vandskade, stormskade, oversvømmelse, eksplosion, kortslutning – eller anden skade, som HBK ikke har kunnet forudse eller på forhånd forhindre. HBK er derfor heller ikke pligtig til at tilbagebetale medlemmernes erlagte betaling for baneleje eller træning.

§ 13

Den generalforsamling, der lovlig beslutter klubbens opløsning, skal for forslagets vedtagelse have 5/6 af de mødte stemmer herfor, og eventuelle midler skal overgå til kredsen DBF Midtjylland.